آیا نرخ قیمت یونجه خشک انباری درجه یک دربازرگانی کهن به نفع دامداران می باشد .